Kolejna opinia o MSSF 16

EFRAG opublikowała wstępną opinię na temat wdrożenia nowego standardu poświęconego umowom leasingu – MSSF 16. Opinia ta potwierdza wcześniejszą (opublikowaną w październiku 2016 r.) wstępną akceptację nowych zasad rachunkowości umów leasingowych. Jednocześnie EFRAG oczekuje na zgłaszanie uwag i komentarzy dotyczących MSSF 16 w terminie do 13.03.2017 r. Po tym terminie zostanie opublikowana końcowa rekomendacja EFRAG w sprawie przyjęcia (bądź nie) nowego standardu MSSF 16 do ustawodawstwa unijnego.

W styczniu 2016 r. IASB opublikowała nowy standard poświęcony rachunkowości umów leasingu – MSSF 16 LeasingStandard ten radykalnie zmienia (z perspektywy leasingobiorcy) dotychczasowe zasady klasyfikacji umów leasingu na leasing finansowy i operacyjny. W świetle jego postanowień, większość umów leasingu (w zasadzie wszystkie umowy zawarte na okres dłuższy niż 12 miesięcy i niedotyczące przedmiotów o niskiej wartości, jak np. telefony, laptopy czy drobne wyposażenia biurowe) będą traktowane jak umowy leasingu finansowego – leasingobiorca będzie ujmował w bilansie tzw. prawo do używania aktywów (podlegające amortyzacji), a w ramach zobowiązań – zobowiązanie leasingowe w wartości bieżącej (zdyskontowanej) przyszłych płatności. Natomiast okresowe płatności leasingowe będą podlegały podziałowi (jak dotychczas ma to miejsce w przypadku leasingu finansowego) na część stanowiącą spłatę zobowiązania oraz na część odsetkową.

W październiku 2016 r. EFRAG opublikowała dokument konsultacyjny poświęcony MSSF 16, w którym wyraziła wstępną pozytywną opinię.

Opublikowana w dniu 14 lutego wstępna opinia EFRAG na temat możliwości wdrożenia MSSF 16 do MSR/MSSF stosowanych w Unii Europejskiej podtrzymuje tę pozytywną opinię, uzupełnioną o wnioski wynikające z dalszych badań przeprowadzonych przez EFRAG oraz z uwag otrzymanych w odpowiedzi na ww. dokument konsultacyjny. Dokument opublikowany w dniu 14 lutego uwzględnia dodatkowe analizy przeprowadzone przez EFRAG, w tym ocenę wpływu MSSF 16 na jednostki z sektora MSP oraz ocenę ekspercką Europejskiego Banku Centralnego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

W opublikowanej obecnie wstępnej opinii EFRAG stwierdza, że MSSF 16:

spełnia warunki w zakresie zrozumiałości, przydatności, wiarygodności i porównywalności potrzebne do podejmowania decyzji ekonomicznych przy zachowaniu zasady ostrożności i nie jest sprzeczny z zasadą true and fair view, poprawi jakość sprawozdawczości finansowej, oraz jest akceptowalny z perspektywy porównania kosztów i korzyści związanych z jego wdrożeniem.

EFRAG oceniła, że MSSF 16 jest korzystny dla europejskiego dobra publicznego i dlatego wstępnie zaleca jego wdrożenie. Niemniej jednak, ostateczna rekomendacja zostanie opublikowana po uwzględnieniu uwag i komentarzy, które można przekazywać do EFRAG do 13.03.2017 r.

Uwagi można zgłaszać poprzez formularz dostępny na stronie EFRAG: www.efrag.org/News/InvitationsToComment.

Pełna wersja wstępnej opinii EFRAG (wraz z pytaniami kierowanymi do zainteresowanych stron) jest dostępna pod adresem: 

www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FIFRS%252016%2520Draft%2520Endorsement%2520Advice.pdf.

Przemysław Czajor

Data publikacji:

Masz pytania?
Chcesz lepiej poznać ofertę?
Skontaktuj się z nami!

785 111 785

wojciech.kiziuk@go-leasing.pl

Skontaktuj się z Nami
Skontaktuj się z Nami

Ile kosztuje u nas leasing lub kredyt?
Szybko policz ratę leasingu lub
kredytu dla siebie?

Oblicz ratę leasingu
Oblicz ratę leasingu

Szukasz samochodu?
Pomożemy znaleźć najlepsze
auto dla ciebie!

Znajdź auto dla siebie
Znajdź auto dla siebie